top of page

ÜGYVÉDI INGATLANKÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy dr. Dékány Alexandra irodavezető ügyvéd/ a Dékány Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Iroda) ügyvédi ingatlanközvetítési szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek részére biztosítsa a személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást. I. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók Adatkezelő: Dékány Ügyvédi Iroda/ dr. Dékány Alexandra irodavezető ügyvéd Székhely: 7621 Pécs, Citrom utca 7. I.em. Telefonszám: +36 72/216-706, +36 30/277-0622 E-mail cím: dekany.alexandra@gmail.com Kamarai nyilvántartási szám: : 36058842 II. Az ügyvédi ingatlanközvetítői tevékenység ellátása során történő adatkezelés Az Iroda az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Ütv.) összhangban az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben kezel személyes adatokat. Főszabály szerint az Iroda a személyes adatokat az ügyvédi ingatlanközvetítői tevékenység ellátására megkötött szerződés teljesítésének érdekében (jogalap: szerződés teljesítése) kezeli a szerződés teljesítése céljából. A személyes adatok megőrzésének időtartama megbízás megszűnésétől számított 5 év, illetve a megbízási szerződésben feltüntetett személyes adatokat az Iroda számviteli törvény alapján fennálló jogszabályi kötelezettsége (jogalap: jogszabályi kötelezettség) alapján a szerződés megszűnésétől számított 8 évig őrzi meg. Amennyiben az ügyvédi ingatlanközvetítői tevékenység ellátásával kapcsolatos okirat ellenjegyzése, papíralapú okirat elektronikus okirati formába alakítása szükséges, illetve a megbízás tárgya ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzése, úgy az adatkezelés időtartama az okirat ellenjegyzésétől, illetve a bejegyzéstől számított 10 év (jogalap: jogszabályi kötelezettség). Az Iroda a nem természetes személy ügyfelek kapcsolattartóinak adatait az Iroda jogos érdekeinek érvényesítése céljából (jogalap: jogos érdek) a szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli. Az Irodát ingatlan tulajdonának átruházásával kapcsolatos ügy tekintetében terheli ügyfél-átvilágítási kötelezettség a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szabályai szerint, ezért ezen jogi kötelezettség teljesítése érdekében az Iroda az érintettek személyazonosító-, illetve lakcímkártyájának, illetve szükséges esetén útlevelének vagy jogosítványának teljes adattartamát (másolatát), illetve az ügyfél-átvilágítás során kapott ellenőrző adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni. III. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei A hozzájárulás visszavonása Az érintettek jogosultak a megadott adatkezeléshez való hozzájárulásukat a hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében bármikor visszavonni az adatkezelés ideje alatt, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzáférés Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. Helyesbítés Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Törlés és korlátozás Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Jogorvoslati lehetőségek Az érintettek – a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabálysértés esetén - panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu Továbbá, az érintettek az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek - választásuk szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt. VI. Vegyes rendelkezések A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2019.09.24. napjától hatályos.

bottom of page